Styrene i barnehagen

I henhold til Lov om barnehager skal barnehagen ha et foreldreråd, samarbeidsutvalg og eierstyre.

Foreldrerådet består av samtlige foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremma kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte slik at hver gruppe er likt representert. Styrer skal delta i samarbeidsutvalget.

Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget er: Grete Erikstad og Ina Kathrine Håkull

Eierstyret skal ivareta eieroppgavene, slik som organisering, budsjett og økonomistyring og andre avgjørelser som angår virksomhetens drift. Dette vil være vedtektsfastsetting og opptaket av barn etter innstilling fra styrer. Eierstyret skal videre lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regler, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtete besluttninger. Eierstyret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen.

Eierstyret leder er: Kaare Solum Gilhus